ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Утвърдена на 20.05.2020г.

Настоящата Политика за защита на личните данни Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (EU GDPR).

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да ни предоставите личните си данни, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с условията описани в нея!

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, предлагани от нас стоки и извършвани от нас услуги, както и използване на интернет страница ни.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предложим стоката, услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща  ………………………………………………… .

ВОЛГА БГ ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Мерките за сигурност, които прилага са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Политиката за защита на личните данни  регулира обработването на лични данни на клиентите на Хотел ………………………………………….., във връзка с предлаганите туристически услуги от ВОЛГА БГ  ЕООД. Изготвена е и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

Кой обработва Вашите лични данни?

ВОЛГА БГ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден в Агенция по вписванията под ЕИК: 206315115, със седалище и адрес на управление: гр. Ахелой, община Поморие, п. к. 8217, местност Бабата, ПИ 00833.6.106, к-кс Липите.

ВОЛГА БГ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на  Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

 

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция гр. Ахелой, общ.Поморие, к-кс Липите, Хотел Лекардо

тел. ……………………………..тел. ………………………………… факс: ……………………………….

e-mail: …………………………………..   уебсайт: ………………………………….

 

Категории Лични данни, които обработваме?

Във връзка с изпълнение на законовите си задължения при предоставяне на туристически услуги ВОЛГА БГ ЕООД обработва следните категории лични данни, съобразно целите за които се събират и основанията на които се обработват:

– данни за регистрация: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), дата и място на раждане, пол, гражданство, постоянен адрес, данни от документ за самоличност.

– данни за контакт: имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.

– информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация.

– данни за издаване на платежен документ /сметка, фактура/: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен адрес.

– при попълване на контактна форма в уебсайта ни – имена, електронна поща, телефонен номер.

За да гарантира сигурността на гостите на хотела, както и за да защити имуществото си ВОЛГА БГ ЕООД осъществява видеонаблюдение в общите части и местата за обществено ползване на територията на Хотел „Лекардо”.

Чрез видео изображенията от охранителни камери се събират: видео образ и поведенчески данни.

На какви правни основания обработваме лични Ви данни?

ВОЛГА БГ ЕООД обработва Вашите лични данни на следните основания:

– за спазване на законово задължение;

– за изпълнение на задълженията по договор с Вас;

– изрично получено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

– за целите на легитимните интереси на дружеството или на легитимните интереси на трета страна;

– за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

– за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на предоставени официални правомощия.

 

За какви цели обработваме Вашите Лични данни?

ВОЛГА БГ ЕООД обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:

– за настаняване и регистрация на клиенти /гости на хотела/;

– за изготвяне на хотелски сметки или фактури за извършена туристическа услуга;

– за изпълнение на задължения по сключен договор за доставка на туристическа услуга;

– за обработване на заявки за резервации, уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон;

– за администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайта на хотела;

– за осъществяване на връзка с клиенти, при необходимост;

за осигуряване на сигурността на гостите на хотела, посредством системи за видеонаблюдение;

– за изпълнение на законови задължения и регулаторни изисквания към Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни, общински и контролни органи;

– за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Предаване на личните Ви данни на трети страни

ВОЛГА БГ ЕООД може да предаде личните Ви данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в т.ч. на:

– физически или юридически лица, които въз основата на договор с дружеството обработват личните Ви данни от името на Администратора;

– банки, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

– бизнес партньори при съвместно предлагане на услуги и др.

ВОЛГА БГ ЕООД може да разкрие и/или предаде личните Ви данни съобразно приложимото право, ако административен, контролен или съдебен орган изиска това или ако предаването е свързано с изпълнение на законово задължение в т.ч. на публични органи определените в Закона за туризма – Министерство на туризма, Община Помори, Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Националния статистически институт и др.

Предаване на личните Ви данни към трети държави

ВОЛГА БГ ЕООД не предава /трансферира/ лични данни на страни извън ЕС. В случай на необходимост от такова предаване, то ще се извърши само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

ВОЛГА БГ ЕООД съхранява Вашите лични данни на хартиен носител или в електронен вид на собствени сървъри, с високо ниво на информационната сигурност, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни ВОЛГА БГ ЕООД Ви уведомяваме, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали ВОЛГА БГ ЕООД обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до отнасящите се за Вас лични данни и до следната информация:

– цели на обработването;

– категории лични данни;

– получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, в т.ч. в трети държави или международни организации;

– когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок.

Право на коригиране или попълване на личните Ви данни

Вие имате право да поискате от ВОЛГА БГ ЕООД да коригира или попълни неточни и/или непълни лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а ВОЛГА БГ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

ВОЛГА БГ ЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ВОЛГА БГ ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да поискате от ВОЛГА БГ ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:

 • са установени неточности в личните данни, които се обработват;
 • обработването е неправомерно;
 • не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да получите от ВОЛГА БГ ЕООД в машинно-четим формат Вашите лични данни или да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате от ВОЛГА БГ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ВОЛГА БГ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни от ВОЛГА БГ ЕООД се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработване.

Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да оттеглите дадено съгласие за обработване лични Ви данни. ВОЛГА БГ ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ВОЛГА БГ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той без ненужно забавяне ще Ви уведоми за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите права с писмено заявление до ВОЛГА БГ ЕООД на адрес: гр. Ахелой, общ. Поморие, п. к. 8217, местност Бабата, к-кс Липите, хотел „Лекардо” или с електронно заявление на електронен адрес:……………………………………………………….

Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

ВОЛГА БГ ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518   Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка към други сайтове

Интернет страницата на Хотел„ЛЕКАРДО“ www………………………. съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. ВОЛГА БГ ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако ВОЛГА БГ ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.